8 Dec 10, 00:36
hoa vien hanh chinh: chao moi nguoi
28 May 09, 01:32
hhhhhhhh: sao hong thay ji het za ban?
16 Mar 08, 20:07
V3_GIRL_LOVELY: LAN DAU TIEN GIA NHAP MONG CHI GIAO NHIEU
16 Mar 08, 20:07
V3_GIRL_LOVELY: CHAO CA C BAC
13 Feb 08, 19:08
Kadin: hé lô
12 Feb 08, 11:18
TiR: sao tro trui hem coa' ji` hit zay?
12 Feb 08, 11:18
TiR: hjc
9 Jan 08, 12:35
candy: seo hok thay hang vay
9 Dec 07, 11:32
NhozAn: seo coy hem dc zj` za. choy`
9 Dec 07, 11:32
NhozAn: 22
16 Nov 07, 22:47
trinh: ua sao zo hum dc za cho`y
16 Nov 07, 22:47
trinh: 2222
30 Oct 07, 12:02
jacky: hila..hilo....tao hom nay tinh co vo blog cua may ne,blog cua may hay lam,co gang len nhe...
7 Oct 07, 00:10
ji...ji: sao koi hok dc ji` he't ji. tta...><....
18 Sep 07, 23:17
o xin: ban oi co' side 28 ko
18 Sep 07, 23:17
o xin: minh muon mua gap nha
18 Sep 07, 23:16
o xin: ban oi gia ca quan lung nam nhiu vay
16 Sep 07, 17:49
Yoyo: can mua quan lu~ng ket hop ao(nam) pmm mi`nh gap 0982964211
16 Sep 07, 17:43
Yoyo: Bin u .. . mi`nh ko bit cach mua
16 Sep 07, 13:17
Yoyo: ban oi co quan` lu~ng nam moi ko .. . . .. co bao cho mi`nh voi sdt ne` 0982964211. min`h ca`n mua gap lem
[older messages]