20 Aug 17, 08:45 AM
chiche: perdon.perdon.perdon........te.amooo------
15 Aug 17, 09:22 PM
chiche: perdon..perdon..perdon......te.amooo-----..
13 Aug 17, 08:00 AM
chiche: perdon.perdon.perdon.......te.amooo----
10 Aug 17, 03:15 PM
chiche: perdon.perdon.perdon..........te.amooo----
7 Aug 17, 04:16 AM
chiche: perdon.perdon.perdon.........te.amooo-------
5 Aug 17, 01:58 PM
chiche: perdon.perdon.perdon...........te.amooo-----
4 Aug 17, 04:54 PM
chiche: perdon.vino.martin.golpeo.y.se.escondio.te.amooo----
2 Aug 17, 09:13 AM
chiche: perdon.perdon.perdon..............te.amooo--------
31 Jul 17, 07:24 AM
chiche: perdon.perdon.perdon..........te.amooo.........
29 Jul 17, 08:28 AM
chiche: perdon.perdon.perdon................te.amooo.......
24 Jul 17, 07:07 AM
chiche: perdon.perdon.perdon...........te.amooo---------
21 Jul 17, 12:32 PM
chiche: perdon.perdon.perdon...............te.amooo-------
20 Jul 17, 07:36 AM
chiche: perdon.perdon.perdon.........te.amooo..........
15 Jul 17, 12:18 PM
chiche: perdon.perdon.perdon............te..amooo...
10 Jul 17, 06:48 AM
chiche: perdon.perdon.perdon.........te.amooo..........
9 Jul 17, 07:36 AM
chiche: perdon.perdon.perdon..........te.amooo......
8 Jul 17, 12:56 PM
chiche: perdon.perdon.perdon........te.amooo.......
8 Jul 17, 06:53 AM
chiche: perdon.perdon.perdon............te.amooo..........
8 Jul 17, 06:49 AM
chiche: perdon.perdon.perdon........te.amooo.....
7 Jul 17, 09:46 PM
chiche: perdon.perdon.perdon..........te.amooo.....
[mensajes antiguos]