25 Jul 17, 01:38
baby manja: puki la korang
25 Jul 17, 01:38
baby manja: wei
25 Jul 17, 01:38
baby manja: babi snyap
25 Jul 17, 01:38
baby manja: hai
22 Ogos 16, 09:58
BAYBIEYH: I LOVE K..H..E..A..N
22 Ogos 16, 09:57
HHHH: HALLOQ
30 Jun 16, 12:37
khai hensem: hi
8 Sep 15, 12:54
sufi: hai
8 Sep 15, 12:54
sufi: hai
8 Sep 15, 12:54
sufi: hai
8 Sep 15, 12:54
sufi: hai
8 Sep 15, 12:54
sufi: hai
8 Sep 15, 12:54
sufi: hai
8 Sep 15, 12:54
sufi: hai
8 Sep 15, 12:54
sufi: hai
8 Sep 15, 12:54
sufi: hai
8 Sep 15, 12:54
sufi: hai
8 Sep 15, 12:54
sufi: hjai
8 Sep 15, 12:53
sufi: hai
8 Sep 15, 12:53
puteri gunung ledang: kakakkaka
[mesej lama]