17 Jul 17, 12:27 AM
ၶိူင်ႈၼႆႉဢမ်ႇတႅမ်ႈလႆႈလိၵ်: ꧠႆႈၽွၼ်ႉဢၼ်ႉလႆႈလိၵ်ႈတႆးၶႃႈ
23 Jun 17, 07:57 AM
U Kyaw Zin Htet: ပိုꨓ္းတꨯး ꨡꨓ္ပꨣꨳꨁိူဝ္းသꨰꨓ္ ꨁꨯꨳꨓꨓ္ꨵ ꨅြင္ꨲတိုꨀ္ꨳမီးꨁꨣꨳ ေပꨣးမီး ꨅီꨵꨬꨓပꨓ္တꨣꨲꨅꨓ္ꨡဝ္ ꨡိတ္းꨓိုင္ꨳꨁꨣꨳ သူင္ꨲပꨓ္တီꨳ Email-kzhtet.1593@gmail.comꨀꨣꨳလꨤꨯꨳယူꨳꨁꨣꨳ ꨁြပ္ꨅ္ꨮထိုင္ ꨅꨤꨯးေꨓꨣꨳလꨰင္းꨘꨣꨵ ယ္ꨮꨲယ္ꨮꨲ ꨓမ္ꨓꨁꨣꨳ
24 May 17, 05:25 PM
ၸၢႆး​​ေၼႃႇႅင်းၾႃ့: ​ေဢႃႈၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၸၢႆးလၢဝ်ၶမ်း ပေႃးပႃးTheme မၼ်းၶဝ်ႈသေ တၢဝ်းလူတ့်ယဝ့် Apply ပၼ်​ေၵႃႈယဝ့်ၶႃႈ​ေဢႃႈ
13 May 17, 05:40 PM
ၸဝ်ႈလၢဝ်ဝၼ်း: မႂ်ႇသုင်ၶႃႈပီးၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉႁဝ်းၶႃႈ ၽူင်းမိၵ်ႈ Meizu u10 ၼႆႉၸွင်ႇႁဵတ်းလႆႈလိၵ်ႈတႆးေၵႃႈဢမ်ႇႁူယဝ်ႉၶႃႈၸွႆႈလၢတ်ႈပၼ်ၸွင်ႇလႆႈၶႃႈ
10 May 17, 09:25 PM
Vivo: Tainum
10 May 17, 09:25 PM
Vivo: @ꨅꨯꨤးꨅြမ္ꨰင္းသ္ꨮ
10 May 17, 04:46 PM
09428043762: นัย้บาด์
10 May 17, 04:45 PM
09428043762: 09428043762
17 Apr 17, 03:08 PM
Hiop: bbbbbbbb
12 Mar 17, 06:31 AM
သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းယွင်ႇ: ပီႈေၼႃႇလႅင်းၾၶႃႈၽိုၼ်လိၵ်ႈသူင်ႇဝႆႉၼႆႉပီႈဢၢႆႈလိူၵ်ေသတွပ်ပၼ်ၶႃႈႁႃႉဢမ်ႇၼၼ်တွပ်ႇၵူႈၽိုၼ်ၶႃႈ
5 Mar 17, 12:44 PM
ၸၢႆးေၼႃႇလႅင်းၾႃႉ: ေဢႃႈၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ယွၼ်ႉၶႃႈ တုိၵ်ႉၶုိၼ်းႄမးဝႆႉၵူၺ်းၶႃႈႄလႈႇ မၢင်ဢၼ်ေၵႃႈ ပႆႇၽူၺ်ႇလႆႈ ယွၼ်ႉLink မၼ်းၵွႆဝႆႉၶႃႈေဢႃႈ ယွၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယူႇေဢႃႈ :biggrin:
4 Mar 17, 09:12 AM
ꨅꨯꨤးꨅြမ္လꨰင္းသ္ꨮ: ငိꨓ္းꨅူမ္းတီꨳလꨯꨳမꨣးထူပ္းꨟꨓ္ ꨡꨓ္ပꨱꨓ္လြင္ꨳꨡꨓ္ꨁꨣꨳꨅꨯꨤးꨅြမ္းꨟꨣယူꨲꨁꨤဝ္းတꨤင္းေပꨣးꨟိုင္ꨁꨣꨳ ယꨤမ္းလꨱဝ္လꨯꨳမꨣးထူပ္းꨟꨓ္ယဝ္ꨵꨬလꨳ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္မီးတꨤင္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮယ္ꨮꨲꨓမ္ꨬတꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨅꨯꨤးꨅြမ္လꨰင္းသ္ꨮ ဝꨱင္းꨡꨤင္ꨲေတꨣး
3 Mar 17, 09:29 PM
သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းယွင်ႇ: ပီႈေၼႃႇလႅင်းၽၶႃႈ ၶႃႈႁႃၶိုၼ်းဢၼ်ပီႈႁဝ်းတၢင်ႇဝႆႉလၢႆး ၸႆႉငိုၼ်းသိူဝ်ႉၶၢႆတီႈၼိူေ်onill ဢမ်ႇႁၼ်ယဝ််ႉၶႃႈ ပုိင်ႈဢိင်ၼိူဝ်ပီႈႁဝ်းေၼပၼ်ၶႃႈေဢႃႈ
8 Jan 17, 08:29 AM
တႆးလူင်: ပႆၢးဢႆၢႇထီႇတႆးၵူၺ်း ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈငိၼ်းၸူမ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်သေ ယွၼ်းယုၵ်ႉယွင်ႈၼမ်ႉၸႂ် ၸႆၢးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉႁဝ်းယူႇၶႃႈ
8 Jan 17, 08:27 AM
တႆးလူင်: ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၸႆၢးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈၶႃႈယဝ်ႉ ဢၼ်မီးၼမ်ႉၸႂ်သေ မႃးပိုၼ်ၽႄတၢင်းႁုတၢင်းႁၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈတႄႉပဵၼ်ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီတေႉဝႃႈၶႃႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈၶႃႈတႄႉ တိုၵ်ႉတႄႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း
16 Oct 16, 01:45 AM
hoya: ေဢႃႈၶႃႈ ၶႂ်ႈထွမ်ႇၵႂ၊မ်းၼၢင်းၶမ်းပႅင်း ႁွင်ႉဝႆႉၶႅပ်းၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ ႁူမ်ႈႁႅင်းၽွမ်ႉၽဵင်ႇၵၼ် ၼႆတင်းမူတ်းၸွင်ႇလႆႈၶႃႈ
29 Sep 16, 07:22 PM
ၶႃႈ: မႂ်ႇသုင်ၶႃႈႁႂ်ႈယူႇလီမီးငိုၼ်းမိူၼ်ၵၼ်သေၵမ်း
17 Sep 16, 09:09 AM
ꨅြမ္ꨁူိဝ္း: ငိꨓ္းꨅူမ္းတီꨳလꨯꨳပꨱꨓ္တꨯးေꨀꨣꨵꨀꨓ္တꨤင္းပီꨳꨅꨤꨯးေꨓꨣꨲလꨰင္းꨘꨣꨵꨟဝ္းေတꨵꨁꨣꨳသင္္ဝꨣꨳပီꨳꨅꨯꨤးေꨓꨣꨲလꨰင္းꨘꨣꨵꨟဝ္းမီးꨁꨤဝ္းယꨤမ္းꨓꨯꨁꨱꨓ္းေတꨣꨳတꨤင္ꨲပꨓ္လြင္ꨳတꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းꨟꨓ္လြင္ꨳꨁြမ္းꨟꨮ္ꨳꨓမ္ꨓမ္ေသꨀမ္းꨁꨣꨳꨓꨣ
15 Sep 16, 02:16 PM
ꨅြမ္ꨁူိဝ္း: မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨁꨣꨳꨟဝ္းေꨀꨣꨳမꨰꨓ္ꨳꨕြင္းတုိꨀ္ꨵꨁတ္းꨅ္ꨮလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းꨁြမ္းꨁꨣꨳꨬလꨳငုိꨓ္းꨅူမ္းေတꨵꨁꨣꨳတီꨳလꨯꨳꨟူꨵꨅꨀ္းꨀꨓ္ေသပꨱꨓ္တꨯးေꨀꨣꨵꨀꨓ္ꨁꨣꨳꨓꨣꨅဝ္ꨳ
15 Sep 16, 02:13 PM
ꨅြမ္ꨁူိဝ္း: မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ
[older messages]