[older messages]
10 Nov 19, 06:06 PM
smokeyyyyyyyyyyyyy
10 Nov 19, 06:12 PM
10 Nov 19, 06:15 PM
wat up my brotha..
10 Nov 19, 06:39 PM
not ****
10 Nov 19, 06:40 PM
not ****
10 Nov 19, 06:47 PM
okm peeps im out in a lil
10 Nov 19, 06:47 PM
love yall grooving g says stay blessed
11 Nov 19, 02:09 PM
happy vetrans day
11 Nov 19, 02:15 PM
happy veterans day peeps
11 Nov 19, 03:08 PM
11 Nov 19, 03:09 PM
11 Nov 19, 03:18 PM
11 Nov 19, 03:41 PM
hey bro
11 Nov 19, 03:46 PM
wat uo brother
11 Nov 19, 03:46 PM
up
17 Nov 19, 02:58 PM
carlos groovin
wat up
17 Nov 19, 03:03 PM
carlos groovin
17 Nov 19, 03:11 PM
hey
17 Nov 19, 03:30 PM
carlos groovin
wat up brotha
17 Nov 19, 04:11 PM
nothin